Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zdjecie w tle

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Ujeździe, zwana dalej Polityką została opracowana w celu wskazania kierunku działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienia zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie zabezpieczać dane osobowe, spełniając jednocześnie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO oraz zapisów Ustawy z dnia 1maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); Polityka określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Urzędzie Gminy w Ujeździe dla zapewnienia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez innych Administratorów. Polityka odwołuje się również do trybu postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemie informatycznym lub w kartotekach Urzędu, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu, opisanego w odrębnej procedurze. Nadzór nad przestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej Polityce oraz przepisów ochrony danych osobowych pełni Wójt Gminy Ujazd. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Ujeździe powinni zostać zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, niniejszą Polityką oraz zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej zasad, co inni potwierdzić poprzez wypełnienia oświadczenia o poufności, które stanowi załącznik nr 8 do PBI.

Najnowsze

02.06.2021 14:49

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Czytaj dalej...

02.06.2021 14:48

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Czytaj dalej...

31.03.2021 12:42

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

30.03.2021 08:48

Raport o dostępności

Czytaj dalej...

18.09.2020 11:16

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

04.06.2020 10:31

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Patryk Śmiechowicz Zadaj pytanie

Tel: 447192111

Fax:


Renata Andrzejewska-Jóźwik Zadaj pytanie

Tel: 44 7192212

Fax: